#behuman

  #behuman     #bekind     #lovequotes     #loveeveryone     #humanity     #unity     #humanfirst  


0💬Normal

കറുപ്പിനോടുള്ള വെറുപ്പിൽ നീ ശ്വാസം നിഷേധിച്ച നേരം പിടഞ്ഞു കരഞ്ഞു തീർന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ, ഇനിയുള്ള നിന്റെയുറക്കമിളക്കുന്നത് നിലത്തമർന്ന അധരങ്ങൾ മൊഴിഞ്ഞവസാന വാക്കുകളാകട്ടെ.. ! ---   @aarfana  _jaz --- Floyd, a 46-year-old Houston resident was handcuffed and pinned to the ground by a police officer on Monday. The cop pushed down on his neck with his knee and held him to the ground for several minutes despite the victim telling them he couldn't breathe. (Newyork, Minneapolis) ---   #icantbreathe     #social     #murder     #white     #whitesupremacy     #protect     #black     #blacklivesmatter     #poem     #poetry     #own     #words     #protest     #sad     #care     #solidarity     #behuman     #humanism     #uno     #spreadlove  


0💬Normal

We don’t circulate videos of white folks being killed, yet we somehow feel compelled to share videos of black folks being murdered... for what? To justify our outrage? To prove what exactly? NO ONE, regardless of whether or not they’ve committed a crime, deserves to be murdered. Unless they pose a direct and immediate threat, there is no justification for killing another human. Nobody, no officer or fellow citizen, should be playing judge, jury and executioner. PERIOD. Sensationalizing the very real pain the black community is experiencing is not humanizing or helping. The photos of Emmett Till weren’t enough..?? Correct me if I’m wrong 😓   #georgefloyd     #ahmaudarbery     #philandocastile     #ericgarner     #sandrabland     #breonnataylor     #saytheirnames     #blacklivesmatter     #wakeup     #behuman     #bekind  


0💬Normal

Hey you! Racists-dickheads... may you all find what you deserve in your shit lives !!!   #stop     #stopracism     #behuman     #RIP     #floyd  


0💬Normal

Hey, You're human. You're allowed to do human things Like dream and stuff.   #behuman     #beyou     #keepdreaming  


0💬Normal

Addressing the   #GeorgeFloyd   situation.. How does everybody feel about what's going on???   #Speak     #BeHuman     #HumanizingTheBadge     #LoveSomebody  


6💬Normal

Now that it's officially award season, we're letting others decide whether or not our work is good enough. If it is, we're given recognition, the froth that comes on top of our fancy coffee drinks. If not, we stay a basic beverage with no extras added. Those of us more competitive in nature want to be seen first, to be tasted on the initial sip, and want to be the part that holds the most pizzazz. Whether it be a cappuccino or a white chocolate mocha, the part that actually makes the drink is the espresso. So while we can collect gold dust, ribbons, and awards, it's more important to be substantial in who we are and what we stand for. You don't have to be the shiniest, the frothiest, or the one that attracts the most eyes so long as you have the part that comes before the froth


3💬Normal

Believe yourself never give up . .   #careervalueoffical     #joinvestige     #valueoflife     #careerpoint     #visionary     #valueofgooddesign     #support     #skilldevelopment     #successquotes     #vestigeindia     #Beaindian     #stayhome     #successmindset     #focusonyourself     #happiness     #mindset     #foryou     #dream  _image   #goalsetting     #fanboost     #keepgoing     #nevergiveup     #thinkpositive     #youthdevelopment     #successful     #behuman     #rollmodel     #opportunities     #learningattitude     #vestigepowerofbelievesystem  🙌 . . 🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯


0💬Normal

  #BeHuman     #WakeUp  


1💬Normal

Najveća morska kornjača i jedan od najvećih živih gmizavaca, ova vrsta kornjače je preživela više od stotinu miliona godina, ali joj sada preti odumiranje. Nedavne procene broja ovih kornjača pokazuju da je broj jedinki u opadanju naročito u oblasti Pacifika, gde ima manje od 2.300 odraslih ženki. Populacija ovih kornjača je bila relativno stabilna, ali je u opadanju u poslednje vreme jer su one sve češće žrtve ribolovaca i bivaju slučajno ulovljene i povređene od strane ribarskih brodova. Porast nivoa mora i temperature vode prete ovoj vrsti. Temperatura gnezda utiče na pol mladunaca, a trend zagrevanja smanjuje broj muških kornjača. ---------------------------------------------- The largest sea turtle and one of the largest living reptiles, this species of turtle has survived for more than a hundred million years, but is now threatened with extinction. Recent estimates of the number of these turtles show that the number of individuals is declining, especially in the Pacific area, where there are less than 2,300 adult females. The population of these turtles has been relatively stable, but it has been declining lately because they are increasingly the victims of fishermen and are accidentally caught and injured by fishing boats. Rising sea levels and water temperatures threaten this species. The temperature of the nest affects the sex of the young, and the warming trend reduces the number of male turtles.   #sea     #love     #animals     #behuman     #budicovek     #sacuvaj     #save  


0💬Normal

How to heal from an abusive relationship. . Domestic violence / Abusive relationship is • Sexual • Isolation • Financial • Physical • Emotional • Psychological • Coercive control. This is the most subtle form, (yet most used form) of domestic violence/abuse. It is important that we educate ourselves, our friends and family about coercive control behaviours. 🌠 🌠 Post credit:   @mhhealing   _____ "I couldn't heal, because I kept pretending I wasn't hurt." "Caring for your mental health should not start with a diagnosis." Follow   @hellolove  .youmatter for more posts and videos about Healing, Self-love, Positivity, and Becoming. Please tag me   @hellolove  .youmatter when you share/repost. 🙂


4💬Normal

No need for an explanation. No need for a comment or opinion. This is a statement. A truth. When people say “all lives matter” they are right. Half-right. Because some lives have more protection and rights than others. Stop this madness. Look others in the face. Acknowledge who they are. Maybe you will learn more about acknowledging who you are, your own struggles and self hate. Meet people that don’t look like you, that don’t live where you do. Maybe you will get perspective on culture, on life and on being human. Change.   #blacklivesmatter     #bekind     #dontkill     #behuman  


2💬Normal

Puedo desestructurar todo tu misterio, pecando sin pensar en lo bueno. Amarrarme a tu sol, ser más sincero... . _________________________________   #Photoshoot     #Rocknroll     #M  sica   #Bogot     #Colombia     #BeHuman  


0💬Normal

Where I come from, Summer does not compete with Winter. The sun glows out of everyone’s skin year-round. From one neighbour to the next, we are different shades of brown and ochre, of darkness and lightness, with features of different softness and sharpness, and eyes of all shapes and sizes, for an affluence of perspectives. We pray to different gods and goddesses, in temples, pagodas, mosques and churches. Sometimes, we speak different tongues, but we all know the language of slaves and indentured labourers. We all recognise the sound of the beating ravanne, and we all know the whoosh of those calm waves that wash up against our shores from the coral reefs. We have witnessed the mountains’ breeze ruffle up the dangling branches of filao trees (and stepped on those pesky little pines on our way to the sandy sand). When you walk onto the beach, and squint as you take in the sun of the tropics, and think it’s paradise, you would never tell, that this land was built on blood and captivity. That its people, bred from blood and captivity, have come this far. If those Flamboyants could speak, I wonder if they would tell us that their flowers were once translucent. And those colonial houses’ old walls— painted over, a place of interest on touristy visits —I wonder what memories they keep. Sometimes we take for granted, that the way things are, is not how they always were. The shameful part is that almost two centuries after the abolition of slavery, white supremacy is still something that is. And the melting pot of colours, languages, faiths and life experiences, need take heed before a type of mankind, that has never known the colours of the wind. // If Mauritius could speak, its land would cry lava into the seas that took away slaves who could not bear the life their race brought to them. 200 years and the change is dismal. . . . . .   #blacklivesmatter     #alllivesmatter   and   #araceisnotathreat     #educateyourself     #whereicomefrom     #mauritius     #multicultural     #humanityfirst     #tolerance     #abetterworld     #behuman     #liveandletlive  


2💬Normal

There are creeds that must be repeated, reiterated, reaffirmed, screamed, until they get heard and adopted by everyone. 🗯🗣🗯 No form of racism, violence, aggression, and brutality, should never, ever be tolerated. What happened in the United States with George Floyd’s cruel demise, is unacceptable. The disregard and disrespect to humanity has to cease — once and for all. Where is our evolution from prehistoric time?🕊 • • • •   #georgefloyd     #breathe     #humanrights     #civilrights     #racialinequities     #lynchinginamerica     #curtailbrutality     #behuman     #killing     #amidst     #pandemic     #21stcentury     #horror     #justice     #einstein     #loveisinneedoflovetoday  


1💬Normal

. . . .   #melfie     #behappy     #instagram     #instadaily     #filter     #asian     #bestoftheday     #instacollage     #deutschland     #youreverydayasian     #nike     #underarmour     #benice     #loveyourself     #lifeisgood     #caseoftheday     #tbt     #behuman     #2020  


0💬Normal

Stop being animals   #stopracism     #lifematters     #blacklifematters     #behuman     #justiceforgeorgefloyd     #icannotbreathe  


5💬Normal

This hits my heart because for so long I question why are us blacks so helping and loving to others when no one cares about us !!!!!!!! We need to   #staytoourself     #blacksdontgooutside     #notequal     #blacklivesmatter     #behuman     #weallhavesouls     #wealllove     #wearepoepletoo     #stophate  


0💬Normal

Next Page